บริษัท เอส.เอส.เค กลการ จำกัด 

เริ่มก่อตั้ง ปี ค.ศ. 1978 จนถึง ปัจจุบัน เป็นเวลาประมาณ 44 ปี บริษัท มีความมุ่งมั่นที่ผลิตชิ้นส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า บริษัทตระนักเป็นอย่างยิ่งว่า "คุณภาพของชิ้นส่วนไม่ได้ เกิดจากอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ เท่านั้น พนักงานก็เป็นหัวใจหลักของการสร้างคุณภาพที่มั่นคง ถ้าองค์กรใดมีการพัฒนาบุคลากร ให้มีความตะหนักถึงคุณภาพของชิ้นส่วนที่ผลิต ชิ้นส่วนที่ผลิตออกมาก็จะมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ

แนวทางให้พนักงานทุกคนในองค์กรปฏิบัติ

1.) ต้องมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลง4M. (คน,วิธีการ , เครื่องจักร , วัตถุดิบ )

2.) ต้องมีการควบคุมขั้นตอน และมีการตรวจตรา ( Process patrol ) อย่างสม่ำเสมอ

3.) ต้องรักษาระดับคุณภาพของชิ้นส่วนให้ได้ตามเป้าหมายที่ลูกค้ากำหนดอย่างเต็มความสามารถ

4.) ต้องรับประกันคุณภาพชิ้นงานที่ตนเองทำ ( ไม่รับ , ไม่ทำ , ไม่ส่งของเสีย )

社是
The business vision
วิสัยทัศน์

SSKは世界的視野に立ちお客様に喜ばれる
高品質で廉価な製品を作りスピーディな供給を目指します。

SSK makes the high quality and inexpensive product which the existing customer is glad about in worldwide view and aims at the speedy supply.

SSKเรามุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาประหยัด และสามารถจัดส่งให้แก่ลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นฐานการผลิตอันดับ 1 ของโลก

運営方針
The management plan
นโยบาย

1. 常に最高の技術力を追求する事
Pursue always maximum technical power.
มีการติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ

2. 効率の良い作業環境を作る事
Make Working conditions with high efficiency.
มีสภาพแวคล้อมที่เหมาะกับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

3. 最高の品質を追求する事
Pursue the best quality.
มีการติดตามคุณภาพสินค้าดีที่สุด

4. 新しい技術と理論に挑戦する事
Challenge a new technology and theory.
มีความท้ายทายกับทฤษฏีและเทคโนโลยีใหม่ๆ

5. お客様の目線で物事を考える事
Think of the things from customer's viewpoint.
ให้ความสำคัญกับทรรศนะ มุมมองของลูกค้า

6 ほうれんそうを大事にする事
Make HORENSO valuable.
การ โฮ-เรน-โซ ที่ดีเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้การปฎิบัติงานไปอย่างราบรื่น

指針 誓い
guideline of organization's principle
หลักในการดำเนินงาน

1. 常にQCD-No-1を目指します
Always aim at QCD-No-1.
มุ่งมั่นให้ Q C D เป็นอันดับ 1 เสมอ

2. 社員一人一人が会社方針を理解する環境を作ります。
The staff individual makes the environment which understands a company policy.
สร้างสภาพแวคล้อมในการทำงานให้พนักงานแต่ละคนเข้าใจถึงนโยบายของบริษัท

3. 従業員が喜べる作業環境を作るります
It makes Working conditions which the employee can be glad about.
สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีบรรยากาศที่ดี เป็นที่พึงพอใจกับพนักงานทุกคน

4. 地域社会に貢献できる会社を目指します。
It aims at the company which can contribute to the local community.
เราเป็นบริษัทที่สามารถอุทิศตนเพื่อชุมชนท้องถิ่น

5. 従業員と共に夢を追求する会社を作ります。
It makes the company which pursues a dream with the employee.
สร้างบริษัทให้ก้าวหน้าไปพร้อมๆกับพนักงาน

6. 常にバランスの取れた4Mを追求します。
It always pursues 4 M of the balance which came off.
ดำเนินติดตาม 4 M ให้มีความสมดุลเสมอ

モットー
The motto
คติประจำใจ

1. 数値で仕事を考え判断します。
It judges work by the idea at the numerical value.
การประเมินผลเป็นค่าตัวเลขที่สามารถวัดได้

2. 4Mでバランスの取れた仕事の展開をします。
The work that the balance came off at 4 M is spread out.
การขยายงานให้นำ 4 M มาใช้อย่างสมดุล

3. 3Zを基本に工程設計いたします。
It designs 3Z into the production process, being basic.
มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพพื้นฐาน 3Z

4. 仕事のスタンダード化と効率化を図ります
We attempt the standardization of the work and improve efficiency.
เรามุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการทำงาน

5. 従業員のレベルアップを図り質の高い製品を作ります。
We makes products with good quality which is high in the level up of the employee 's skill.
เราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและพัฒนาทักษะของพนักงานอยู่เสมอ

6. 役割責任を明確にしすっきりとした会社運営を致します。
We do the company management to have made roles, clear responsibility
เราได้กำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน

7. 中心にQCDを据えて行動いたします。
We proceed our businesses on basic of QCD .
เราดำเนินงานโดยใช้หลักการของ Q C D

技術の方向性
Our direction of the technology
ทิศทางของเทคโนโลยี

1. 今後増々要求される高張力鋼板等に対応出来る技術の蓄積を図って参ります。
We attempt for the technology of the high-tensile-steel where future increase 々
is required and so on can be supported to accumulate and it comes.
เรากำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่รองรับการผลิตชิ้นงานเหล็กแรงดึงสูง (high-tensile-steel)
ซึ่งเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นในอนาคต

2. ステンレス成形に於いても高温対応出来るプレス技術を蓄積してお客様のご要望にお応えして参ります。
It accumulates the press technology which can support at the stainless steel, too,
being hot, it answers for the request of the customer and it comes.
เราพัฒนาการขึ้นรูปโลหะจากการปั้ม รวมถึงงาน Stainless ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

3. PIPE,WIRE類の成形に於いても設備開発から技術を蓄積し他の類を見ない高品質を実現して参ります。
We realize the high quality to accumulate a production technology from the facility
development in case of forming the PIPE and WIRE
เรากำลังรวบรวมเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องจักรการขึ้นรูปของงานชนิดท่อและลวด
และได้ตระหนักถึงคุณภาพการผลิต

4. 高度な耐久性が要求される2,4輪自動車部品の溶接に関しては厳重な社内管理並びに
精密な測定装置とオープンなDATA提供で保証して参ります。
As for the welding of motorcycle and vehicle part advanced durability is required where,
it guarantees by the strict company management,and the precise measuring equipment
and the data record for traceability
สำหรับการเชื่อมชิ้นงานรถยนต์ 4 ล้อ และ 2ล้อ มีความแข็งแรงและทนทานสูง เรามีความมั่นใจ
ในการจัดการภายในบริษัทอย่างเข้มงวด มีเครื่องมือวัดที่ละเอียดแม่นยำ และมีข้อมูลที่เปิดตรวจสอบได้

部品群
Our main products
กลุ่มชิ้นงาน

1. 4輪に於いては自動車シート部品群とマフラー部品群及び厚板成形の他に負けない技術集約を図って参ります。
In the four wheels, it attempts the technology concentration of the car seat part group
and the muffler part group and the blank forming and it comes. It attempts the
technology concentration which isn't defeated in addition to the car seat part group
and the muffler part group and the blank forming about the four wheels and it comes.
สำหรับชิ้นงาน 4 ล้อ เรากำลังรวบรวมเทคโนโลยีซึ่งทำให้เราไม่เป็นรองที่อื่น เป็นกลุ่มชิ้นงานเบาะรถยนต์
กลุ่มชิ้นงานท่อไอเสีย และการขึ้นรูปเหล็กแผ่น

2. 2輪及び汎用エンジンに於いてはフレーム部品及び精密部品の成型技術を更に高めて参ります。
It improves the formation technology of the frame part and the precision part more
in 2 wheel and at the general multipurpose engine and it comes.
สำหรับ 2 ล้อและเครื่องยนต์เอนกประสงค์ เรากำลังเพิ่มประสิทธิภาพ ชิ้นงานเฟรม และการขึ้นรูปชิ้นงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. 高品質が要求される自動車のシート構成部品の品質向上に注力し、更にCRの提案を出来る技術を磨いて参ります。
We put an emphasis, and moreover, on improvement of technique which can make
the proposal of CR and it comes to the increase in quality of the seat component of
the car where high quality is required.
เรากำลังมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มคุณภาพของส่วนประกอบที่นั่ง
ของเบาะรถยนต์